ระบบกำกับแผนงานโครงการ

ปีงบประมาณ 2562

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สามารถบันทึกข้อมูลของปีงบฯ 62 โดยคลิกที่ PROJECT

About us

สสจ.คุณธรรม

ซื่อสัตย์
สามัคคี
มีน้ำใจ

Structure

โครงสร้างกำกับและติดตามโครงการ สสจ.แม่ฮ่องสอน

นพ.จตุชัย มณีรัตน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นพ.ทศพล ดิษศิริ

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านเวชกรรมป้องกัน ๑)

นพ.วัฒนชัย วิเศษสมิต

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านเวชกรรมป้องกัน ๒)

นายปฐม นวลคำ

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านส่งเสริมและพัฒนา)

นางภัทรา นวลคำ

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านเภสัชกรรม)

นางอรอนงค์ คำไทย

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหารสาธารณสุข)

MEET THE TEAM

กลุ่มงานพัฒนายุทศาสตร์สาธารณสุข สสจ.แม่ฮ่องสอน

นายวิเชียร สุวรรณามังกร

ห้วหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

นางเพ็ญใจ สุขเจริญ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายนพพล เทพประสาร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายศุภชัย ธรรมวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายณฐกร จันทรรัตน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายศักดา หงษ์ใจ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายอรรถพล รุ่งกมลวิฉาย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวปาวิตา เตียงศรี

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวนริศา ธนนภา

นักวิชาการสาธารณสุข

Project

แผนงาน/โครงการ 2562

Login ดูรายงาน-บันทึกโครงการปีงบฯ '62

คู่มือการบันทึก

แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์
  1. PP&P Excellence
  2. Service Eecellence
  3. People Eecellence
  4. Governance Eecellence
แผนแก้ไขปัญหา
แผนแก้ไขปัญหา

ประกอบด้วยแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขระดับพื้นที่ ซึ่งไม่ปรากฎในแผนยุทธศษสตร๋

แผนงานบริการ/ปกติ
แผนงานบริการ/ปกติ

ประกอบด้วยแผนงานการให้บริการ หรือแผนงานที่ทำปกติเป็นประจำ

contact

COME IN TOUCH

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
129 ถนนขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
0 53 611 281